Betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Zorgplein Zuid

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Rekening

Onze praktijk heeft behandelovereenkomsten met alle grote zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen de meeste rekeningen door de praktijk direct aan de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Hier hoeft u niets voor te doen. De zorgverzekeraar heeft zijn verzekerden hierover geinformeerd, informatie hierover zal u bij uw polisvoorwaarden kunnen vinden.

Het is belangrijk dat uw polis- of verzekeringnummer bij de praktijk bekend is. Verder is het belangrijk om te checken hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds januari 2005 is de meeste fysiotherapie uit het basispakket (zie hieronder bij vergoeding zorgverzekering). Maar bijna alle aanvullende verzekeringen vergoeden wel fysiotherapeutische behandelingen, zij het op vele verschillende manieren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.fysiotherapie.nl.

Alleen mensen die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie krijgen nog een rekening, of mensen die gekozen hebben voor een restitutie polis (u ontvangt dan een nota van de fysiotherapeut en een deel daarvan kan u bij uw zorgverzekeraar declareren) in plaats van een natura polis (de kosten worden direct door de verzekeraar aan uw fysiotherapeut vergoed).